Missie & Visie

De Stichting Kupanda2Grow heeft op basis van een survey en enquetes vastgesteld dat ca 95% van de populatie in Abossi en Lemek bestaat uit agrariërs. Door het op een hoger plan brengen van vakmanschap en ondernemerschap van de lokale boeren willen wij het inkomen resp. de leefomstandigheden van de totale gemeenschap indirect verbeteren en daardoor voor hen een beter leven realiseren (zie verder onder activiteiten).

Onze Stichting zet principieel in op het vergroten van de weerbaarheid van de plaatselijke bevolking. Daardoor kunnen we in nauw overleg met hen komen tot een duurzame ontwikkeling. Daardoor “komt het zaad dat we zaaien tot duurzame wasdom”. We bouwen daarbij voort op de schouders van missionaris Brother Henri die in dit gebied werkzaam was.

Behalve het landbouwproject beogen we ook vele korter durende projecten in het kader van waterputten, dammen, (school)gebouwen, wegen en sanitaire voorzieningen.

 

Doelstelling

 

 

De doelstelling van de Stichting Kupanda2Grow, zoals vastgelegd in haar statuten, is het bevorderen van de mogelijkheden tot de voorwaarden voor ontwikkeling van zelfredzaamheid en primaire levensbehoeften van kansarmen in Oost-Afrika waardoor ze een beter leven realiseren.

 

Strategie

In de opstartfase wil de Stichting, na het verwerven van afdoende middelen, in overleg met lokale bestuurders en beinvloeders  een selectie maken van die boerenbedrijven die in aanmerking komen om als opleidings- en trainingsbedrijf te gaan functioneren. Na deze selectie zal de Stichting wederom in nauw overleg met lokale bestuurders en enkele externe deskundigen over gaan tot het selecteren en aanstellen van management, opleiders, trainers en begeleiders ten behoeve van het agrarisch opleidingsprogramma. In die tweede fase zullen de eerst geselecteerden zich mede inzetten en faciliteiten verlenen voor de “volgers”. In overleg met andere NGO’s en bedrijven zullen boeren worden gecoached resp. toegang krijgen tot krediet.

Bovendien zullen de boerenbestuurders worden getraind in goed bestuur, projectmanagement en (lokale) belangenbehartiging (“capacity-building”).

Elke projectstap zal worden geëvalueerd en gerapporteerd via impact-metingen.

Daarvoor zal aan het begin van de eerste projectstap de startsituatie worden beschreven en gemeten.