From Aid to Trade / Van Hulp naar Handel

Samenvatting van het project "Van Hulp naar Handel"-Stap-2 (FA2T2) in 2024-2026 in Kenia-County Narok

Kupanda2grow foundation heeft een project geïmplementeerd,  genaamd  "From Aid to Trade" (FA2T) via drie lokale community-based organisaties (CBO)  in Abossi, Lemek en Mulot, in Narok County, Kenia. Dit project toont manieren om lokale boerenhuishoudens en milieubehoud te versterken door middel van duurzame landbouw. Het doel van het project is om het levensonderhoud te verbeteren door de productie en productiviteit van (1000 direct en 4500 indirect) arme landelijke (middelgrote en kleine) boerenfamilies in de afgelegen dorpen van Narok County te verbeteren om de kloof tussen voedselveiligheid en -beveiliging tegen 2030 te overbruggen. Het project richt zich ook op duurzame landbouw en het opzetten van input- en outputmarkten die de leden van de gemeenschap in staat stellen toegang te krijgen tot betrouwbare inputs en markten voor hun dierlijke producten. FA2T-Step2, dat drie jaar loopt van 2024-2026, is een opschaling van FA2T-Step1-succes. FA2T-Step1 dat in december 2023 afloopt, heeft de volgende resultaten behaald:

 

 • Training van 12 solidariteitsgroepen, stakeholders & 2 CBO-besturen in het projectimplementatieproces
 • 270 Boeren in Lemek en 350 in Abossi getraind in Practical Dairy met behulp van GAD-modules
 • Hands-on training uitgevoerd bij Mwangaza PDTC in Olenguruone voor Leadfarmers
 • 33 boeren in Lemek en 22 in Abossi getraind in ruwvoederwinning via het SNV-ICSIAPL Project.
 • 12 Demoboerderijen opgericht waartoe boeren toegang hebben voor verder leren en bedrijfsontwikkeling.
 • Ondersteunde 50 Leadfarmers in Lemek en 60 in Abossi om ruwvoedergewassen te verbouwen.
 • Oprichting van 1 zaadbulkcentrum in Abossi voor continue levering van zaaizaden en jonge planten voor kwaliteitsruwvoeders aan boeren
 • Een korte training en workshops uitgevoerd voor boeren over irrigatie, regeneratieve landbouw en landschapsbeheer.

 

Deze interventies zijn begonnen met het verhogen van de productiviteit, het aannemen van duurzame landbouwpraktijken, het verminderen van de afhankelijkheid van vee van voedergewassen van lage kwaliteit en het vergroten van de kansen voor veehouderijgemeenschappen door het genereren van inkomsten door de intensivering van de melkveehouderij.

Ondanks het succes van FA2T-stap1 dat heeft bijgedragen aan het opzetten van een productieve melkveehouderijgemeenschap, het opzetten van een rotatiesysteem voor begrazing en het aanmoedigen van boeren om semi-nul-begrazing te beoefenen door hun vee op hun bedrijf van hoge kwaliteit voer te voorzien, zijn er nog steeds uitdagingen die moeten worden aangepakt om een blijvende positieve impact in de gemeenschappen te creëren.

 

Om deze uitdagingen aan te pakken, zal het project boeren ondersteunen om zelfredzaam te zijn door innovatief, bedrijfsgericht te zijn en duurzame moderne landbouwpraktijken te omarmen die zullen bijdragen aan armoedebestrijding, verbeterde voedselzekerheid, rechtvaardige verdeling van middelen en uiteindelijk een beter leven. Gezien het bovenstaande is een totaal budget van 450.000 euro nodig voor het FA2T-Project-Stap-2.

 

Dit zal de hele gemeenschap in staat stellen om direct en indirect te worden opgestuwd in een economische ontwikkeling. Daarbij rekening houdend met de resultaten die het project zal creëren, zoals boeren die capaciteit zullen opbouwen om innovatieve technologieën toe te passen, hun landbouwactiviteiten te commercialiseren, hun producten te bulken, melk te bewerken en verwerken en coöperaties te vormen om betere prijzen te bedingen. Met een betere melkgift zal deze verbeterde melkveehouderij direct van invloed zijn op de voedselzekerheid, het genereren van inkomsten en armoedebestrijding. Het project zal ook de bovengrond regenereren, de bodemgezondheid en vruchtbaarheid in de ASAL-gebieden verbeteren, waardoor afval wordt verminderd, CO2-emissies worden bespaard, de waterretentie van de bodem wordt verbeterd, erosie wordt verminderd en de productiviteit van de boerderij wordt verhoogd. Dit zal de algehele gezondheid van mens en onze planeet aanzienlijk verbeteren door gezond voedsel te verbouwen. We streven ernaar om landbouwgroei en ecologisch levensvatbare voedselsysteem te bevorderen door middel van duurzame landbouw en zo een evenwicht te creëren tussen mens/gezondheid, natuur en economie. We zullen samenwerken met lokale overheden, beroepsopleidingsinstituten en andere belanghebbenden in Narok County.

Henk Kusters

Secretaris Stichting Kupanda2Grow

Den Dungen, 1 juli 2023

Toelichting op het sponsorpakket voor haar Project “From Aid to Trade” (FA2T) in Narok-County Kenia.

door H.Kusters, secretaris-K2G.

Den Dungen, Oktober 2023.

K2G is, als jonge Nederlandse NGO, reeds drie jaar bezig met de ontwikkeling resp. uitvoering van haar Project FA2T in Lemek en Abossi in de County Narok-Kenia.

De basis leggende Fase-1 eindigt op 31 december 2023. K2G werkt, behalve met hopelijk Uw steun, samen met Wilde Ganzen en een aantal andere ondersteunende organisaties. In Lemek en Abossi zijn CBO’s opgericht die elk ca. 300 leden hebben. Recent is door ons Kupanda2Grow-bestuur besloten om ook in het naburige dorp Mulot FA2T te gaan uitvoeren. Dit is een gevolg van ons zesweekse werkbezoek afgelopen november-december 2022. FA2T-Fase-1 start daar deze maand juli 2023 en zal begin 2024 worden afgerond. Daarmee komt het aantal betrokken kleinschalige boer(inn)en op ca. 1000. Daarmee is duurzame ketenontwikkeling resp. impact in potentie verzekerd. Dit klinkt wellicht wat cryptisch maar houdt in dat naar onze ervaringen in deze streek, een aantal van minimaal 1000 boeren via hun op te richten coöperaties, voldoende marktmacht kunnen ontwikkelen om een duurzame prijsstelling voor hun grondstoffen en eindproducten te realiseren.

Mocht U interesse hebben in het uitvoerige verslag van ons werkbezoek door dhr. J. van de Bijgaart en ondergetekende, dan stuur ik U dat graag toe.

 

Doel van ons project is het ontwikkelen van een duurzame landbouw aldaar middels vergroting van vakman- en ondernemerschap. Ook de CBO’s worden versterkt waardoor de collectieve en individuele zelfredzaamheid toenemen. De lokale en regionale economie versterkt zich en de kwaliteit van leven neemt toe. FA2T zal, gelet op haar doelstelling, een lange looptijd hebben. Minimaal tot 2030. In Fase-1 wordt zodoende de basis gelegd voor de gestage, duurzame ontwikkeling van dit Project.

K2G heeft een samenwerking ontwikkeld met de Keniaanse, lokale en provinciale overheid, de SNV en de Nederlandse Global Agricultural Development Foundation. Bovendien is een gekwalificeerde Keniaanse Projectmanager aangesteld. Dit netwerk functioneert uitstekend en de resultaten van Fase-1 zijn veelbelovend. De focus ligt in Fase-1 vooral op de melkveehouderij maar later zullen ook perspectiefvolle andere sectoren aan bod komen. Zie daartoe bijgaand Projectplan voor Fase-2 (2024-2026).

 

De afgelopen maanden is door CBO’s, Projectmanager en K2G-bestuur intensief gewerkt aan dit Projectplan voor Fase-2. Dit zal het gehele gebied van Lemek-Abossi-Mulot bestrijken. Het bouwt uiteraard voort op de verworven vakkennis die door trainingen, fielddays, voorlichting en advies is gerealiseerd. Demo-plots en -bedrijven en Farmer Fieldschools (FFS) zijn in ontwikkeling. Natuurlijk zijn er afbreukrisico’s, met name op gebied van klimaat/water, infrastructuur en solidariteit/volharding. De betrokkenheid van bestuur en leden stemt ons tot groot optimisme.

We staan voor een stevige uitdaging en we realiseren ons dat met dit stevig fundament nu doorgepakt kan en moet worden. Het berekende budget voor Fase-2 liegt er niet om: €450.000. Dit bestaat uit 9 modules van € 50.000 per dorp per jaar. U kunt desgewenst per module intekenen.

Het K2G-bestuur beseft dat betrouwbare, bij voorkeur structurele donors voor de continuïteit, ergo het welslagen van FA2T, van groot belang zijn. Daarom wenden we ons tot U. We hebben Uw doelstelling en werkwijze bestudeerd en schatten in dat we een symbiotische relatie voor de middellange termijn kunnen ontwikkelen. Natuurlijk beseffen we dat een kritische bestudering van onze documenten door U aan de orde is. Indien U nadere toelichting wenst zijn we daartoe graag bereid.

Ons Projectplan is uiteraard in nauwe samenspraak met de boerenorganisaties-CBO’s en onze Projectmanager ontwikkeld. Vandaar het vruchtbare zaaibed.

Graag vernemen we van een spoedige reactie.

 

Met hartelijke groet,

 

Namens het Bestuur van Kupanda2Grow en haar Keniaanse counterparts,

 

Henk Kusters, secretaris Kupanda2Grow

 

From Aid to Trade. Ons eerste project

 

Met onze partner-organisatie, de GAD-Foundation, hebben we ons Landbouw-Koepel-project “From Aid to Trade” ontwikkeld.

Dit voorstel heeft betrekking op 300 boeren uit de regio Abossi en Lemek, Narok County, Kenia.

Het wordt uitgevoerd door onze Stichting Kupanda2Grow i.s.m. Boerengroepen in Abossi en Lemek, de GAD-Foundation en het bedrijf ProDairy.

Een van de doelen van het project is de voedseltekorten in Kenia, die naar verwachting zullen toenemen als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 en klimaatverandering, te verminderen. Voorgaande kan gebeuren door de kennis, vakmanschap en ondernemerschap van boeren over hoe je de (melk)veehouderij en de plantaardige productie kunt professionaliseren, te vergroten en deze direct te verbinden met de markt.

Het ultieme doel is het ondernemerschap en de zelfredzaamheid onder landbouwers te vergroten en banen te creëren en daardoor voor iedereen in die dorpen een beter leven te bereiken.

Strategie

Het project bevordert, samen met lokale gemeenschapsorganisaties, een geïntegreerde aanpak voor, behoud, herstel en stabilisatie van het landschap, klimaatsintensieve gewas- en veehouderij en duurzaam waterbeheer.

Hoofdprincipes.

 • Ons hoofdprincipe is de productie door boeren te verhogen en te verbeteren en hun zelfredzaamheid te ondersteunen. Voorgaande door het stimuleren van kennis en vaardigheden middels trainingsprogramma’s.
 • Dit Project kan beschouwd worden als een “paraplu”-project, waaronder in diverse stappen, delen zullen worden uitgevoerd. Daartoe zullen deel-projecten worden gedefinieerd per regio/sector met een tijdspanne van een tot twee jaar.
 • In het Projectplan-Stap-1 wordt de aanpak voor de sector melkveehouderij als eerste verder uitgewerkt. Hierbij worden professionele trainers, community-workers, voorlichters en coaches ingezet om de boeren op te leiden. De boeren en hun bedrijven zelf hebben daarbij ook een belangrijke rol waarbij ze op diverse niveau’s worden ingezet.
 • Het Parapluproject en haar deelprojecten zullen worden geleid via een professioneel Project-management (operationeel en financieel) welk intensief samenwerkt met de besturen van de Community Based Organisaties in Abossi en Lemek en onze Stichting Kupanda2Grow.

Voornoemde principes zijn reeds uitgewerkt in een overeenkomst die tussen onze Stichting K2G en de Boerengroepen in Abossi en Lemek is gesloten (zie hoofdstuk Nieuws).

 Bestuursleden van de Boerengroepen uit Abossi en Lemek.